Службата по трудова медицина предлага обслужване по договор, обхващащо следните основни дейности:
- Подпомагане на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
- Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Политика по здравословни и безопасни условия на труд. Работна среда, трудов процес и снижаване риска за здравето на работещите
- Анализ на състоянието на работната среда, трудовия процес и влиянието им на работниците и служителите.
- Разработване мерки за подобряване условията на труд, оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
- Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
- Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали.
- Организиране извършването на специализирани лабораторни измервания и оценки на работната среда, трудовия процес и безопасността на труда.
- Препоръки и избор на средства за колективна и лична защита.
- Оценка на санитарно - битовото обслужване и предложение за подобряването му.
Здраве на работещите
- Организиране извършването на предварителни медицински прегледи за преценка пригодността на работещите при постъпване на работа.
- Организиране провеждането на периодични медицински прегледи за ранно откриване на изменение в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
- Предоставяне на информация на медицинските специалисти извършващи периодичните медицински прегледи, относно идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
- Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
- Изготвяне на анализ на здравословното състояние на работещите на база резултатите от проведените периодични медицински прегледи, показатели за временна нетрудоспособност, професионална заболеваемост и травматизъм.
- Изготвяне и поддържане на здравни досиета за проследяване здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд.
- Участие в разследването на трудови злополуки, професионални заболявания и отравяния.
- Изготвяне препоръки до Работодателя относно преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници.
- Участие в определяне на работни места за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и бременни жени.
Обучение
- Участие в програми за обучение на ръководен персонал, работници, служители, комитети /групи/ по условия на труд, по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
- Организиране и провеждане на обучения на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ .
- Предоставяне на информация и индивидуални съвети на работници или служители за здравните рискове и резултати от проведени профилактични прегледи.
Други здравни дейности
- Участие в реализиране на програми за промоция на здравето, отстраняване на рисковите фактори в работната среда и начина на живот.
- Консултация по въпросите на трудовата медицина, хигиената, безопасността на труда и други.
- Обработване информацията за обслужвания обект, водене на документация съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3,  представяне на същата пред контролните органи (Дирекция „Инспекция по труда-Търговище)
www.stmtg.org                                                                                                                                      All rights reserved.
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЪРГОВИЩЕ


Нашият адрес

гр. Търговище

ул. Г.Бенковски 1

вх. А, ет. 2, офис 3

тел.: 0601/88899

мобилни: 089 5414541

087 8959694

www.stmtg.org

e-mail: stm_targovishte@mail.bg
Web Page Maker, create your own web pages.